GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, www.afvalscan.nl, (hierna: "Site") gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen tot deze Site en gebruik te maken van alle diensten en producten die op de Site worden aangeboden gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van de Site, zal u ervoor zorgdragen dat alle gegevens die u dient in te vullen volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Site.

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de auteurs- en databankrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, fotoīs en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij AFVALSCAN.NL en/of haar licentiegevers.

Het is u niet toegestaan de Site of enig gedeelte van de inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Site, anders dan conform het doel van de Site.

Artikel 3 Uitsluiting
AFVALSCAN.NL behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of enige bepaling van het Nederlandse recht, zulks onverminderd met recht van AFVALSCAN.NL om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 4 Garantie
AFVALSCAN.NL garandeert niet dat de Informatie juist, actueel en volledig is, dat de Site ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
AFVALSCAN.NL sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site. Meer in het bijzonder zal het instituut in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst met een aanbieder en/of tussenpersoon, die zouden zijn ingegeven door gebruikmaking van deze Site, de onmogelijkheid de Site te gebruiken, het feit dat (een gedeelte van) de Informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is en/of onrechtmatig gebruik van de systemen van AFVALSCAN.NL, waaronder de Site, door een derde.

Artikel 6 Vrijwaring
U vrijwaart AFVALSCAN.NL volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze Site.

Artikel 7 Beveiliging
AFVALSCAN.NL spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. AFVALSCAN.NL legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 8 Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. AFVALSCAN.NL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

De gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde door AFVALSCAN.NL aangepast worden. AFVALSCAN.NL adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

PRIVACY STATEMENT

AFVALSCAN.NL respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website, www.Afvalscan.nl (hierna: "Site"). AFVALSCAN.NL spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Artikel 1 Doeleinden
Op de Site kunt u persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om een berekening te maken van uw mogelijke besparingen. Indien u daar mee heeft ingestemd worden uw gegevens ook gebruikt:
a) om u per e-mail de nadere details te doen toekomen van de door u, met gebruikmaking van de Site, gemaakte berekening; en,
b) om telefonisch met u contact op te nemen voor nader advies.


Daarnaast kunnen wij de door u opgegeven gegevens gebruiken om commerciŽle mailings naar u te zenden over onze eigen producten en diensten. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken via het e-mailadres info@afvalscan.nl.

AFVALSCAN.NL zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 2 Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande onze privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar info@afvalscan.nl.

Artikel 3 Diversen
AFVALSCAN.NL kan in de toekomst besluiten haar Privacy Statement te wijzigen indien wij andere gegevens zullen verwerken en/of deze gegevens aan partijen zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze Privacy Statement. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Statement. AFVALSCAN.NL adviseert daarom deze Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Op maat
Bij grote hoeveelheden kan aanschaf of huur van een eigen glasbak (met bijvoorbeeld een specifieke afmeting, een grote opening en/of een verrijdbaar onderstel) interessant zijn.