Bij deze afvalstroom kunt u denken aan computer- en kantoorpapier, oude kranten en tijdschriften, vakbladen, folders, reclamedrukwerk, schone kartonnen verpakkingen (bijvoorbeeld dozen en verpakkingen van levensmiddelen), etc.

Waarom?
Het gescheiden ingezamelde papier en karton wordt voor het grootste deel weer hergebruikt ten behoeve van de productie van alle soorten papier en karton zoals (golf )karton, verpakkingspapier, sanitair- en hygiënisch papier, kranten en grafisch papier.

Papier/karton dient altijd gescheiden te worden. Ook kleinschalige verpakkingen komen voor scheiding in aanmerking. Uitzonderingen zijn nat of vies papier (b.v. vervuild met etensresten, verf, oliën, etc.) en de ook uit andere materialen bestaande laminaatverpakkingen (voor drankenkartons bestaat overigens wel een aparte inzamelstructuur). Lichte vervuilingen worden afhankelij van de inzamelaar wel of niet toegestaan, waarbij de kosten voor het verwijderen van de vervuiling vaak apart in rekening worden gebracht. Computerpapier en (wit) kantoorpapier hebben de hoogste waarde, waardoor het voor u in sommige gevallen zinvol kan zijn om dit apart van karton en bont papier (zoals kranten, tijdschriften en folders) in te zamelen. Vertrouwelijk papier dient u bij voorkeur apart in te zamelen van niet vertrouwelijk papier, zodat het ook apart kan worden ingenomen en herverwerkt, waarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft.

Hoe
Papier en kartonafval wordt meestal door middel van containers afgevoerd. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen (al dan niet afsluitbare) rolemmers en rol-, gaas-, afzet- of pers-containers, waarbij diverse soorten en maten beschikbaar zijn. Het persen van papier en met name van karton kan bij grotere hoeveelheden zeker zinvol zijn. Voor de tussentijdse inzameling kunt u dozen, kratten of andere middelen gebruiken. In sommige gevallen kan de afvalstroom ook los of in dozen worden aangeboden. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kunt u besluiten om inzamelmiddelen te huren of zelf aan te schaffen. De tussentijdse inzamelmiddelen (die meestal kleiner zijn) kunnen ook worden gehuurd, maar aanschaf is over het algemeen aan te bevelen. U mag geen gebruik maken van papierbakken die door de gemeente zijn geplaatst ten behoeve van de burgers.

Kosten en baten
De marktprijzen van oud papier en karton fluctueren sterk. Afhankelijk van de aard van de afvalstroom kan het verwerkingstarief zowel positief als negatief zijn. In de tarieven van inzamelaars wordt rekening gehouden met een zekere schommeling van de opbrengsten voor papier/karton. Door het verschil in verwerkingstarief tussen oud papier/karton en restafval zal de gescheiden inzameling van oud papier en karton in de regel minimaal € 20,– per ton minder kosten dan het bij het ongescheiden restafval voegen van deze stroom.

Enkele tips

  • Zorg er bij het (beter) scheiden van papier/karton zoveel mogelijk voor dat u de inhoud van uw restafvalcontainer verkleint of beter nog de ledigingsfrequentie hiervan naar beneden brengt. Daarmee behaalt u namelijk een interessant kostenvoordeel.
  • Regelmatig kan folie tegelijkertijd met uw papier/karton worden ingezameld en afgevoerd (meestal door middel van het in zakken aanbieden tegelijkertijd met de papiercontainer). Dit kan interessante kostenvoordelen opleveren en is bovendien erg praktisch. Vraag uw inzamelaar naar de mogelijkheden.
  • Inzamelaars die zelf het papier/karton beof verwerken kunnen vaak een betere prijs neerleggen dan inzamelaars die alleen inzamelen en het vervolgens naar deze be- of verwerkers moeten brengen.
  • Papier/karton komt bij alle bedrijven vrij, dus ook bij de bedrijven die bij u in de buurt liggen. Gezamenlijke afspraken met de inzamelaar of een daadwerkelijk collectieve inzameling kan diverse voordelen opleveren.
< Terug naar de afvalkaarten
Geurtjes
Plaats GFT-containers zoveel mogelijk uit de zon en zorg voor een regelmatige reiniging; hierdoor kan geuroverlast worden voorkomen.