Metalen worden onderverdeeld in ferro en nonferro metalen. Oude metalen die het hergebruikcircuit ingaan worden schroot genoemd. Ferro schroot bestaat uit staal; non-ferro schroot (overige metalen) kan onder andere bestaan uit koper, lood, zink, aluminium, etc. Een groot deel van het schroot bestaat uit metalen verpakkingen, zoals bijvoorbeeld vaten, blikken, blikjes en aluminium bakjes. In Nederland zijn de meeste metalen verpakkingen gemaakt van staal. Stalen verpakkingen zijn veelal te herkennen aan een logo in de vorm van een magneet. Sommige spuitbussen, (fris)drankblikjes en bakjes zijn gemaakt van aluminium. Andere metalen afvalstromen die bij veel bedrijven vrijkomen zijn kapotte metalen onderdelen en afgekeurde producten (voor een deel) bestaande uit metaal. Ook elektriciteitskabels worden vaak onder deze afvalstroom geschaard.

Waarom?
Ferro schroot wordt gebruikt bij de productie van nieuw staal. Aluminium wordt opnieuw gesmolten en ook zink kan wordt verwerkt tot nieuw materiaal c.q. product. Non-ferro schroot wordt met name in de hydro- of pyrometallurgie afgezet en/of verwerkt. Het scheiden aan de bron draagt bij aan een optimale mate van hergebruik. Daarnaast worden metalen ook uit ongescheiden restafvalstromen teruggewonnen ten behoeve van hergebruik.

Al het metaalafval (zowel ferro als non-ferro) komt in principe voor hergebruik in aanmerking (tenzij het teveel vervuild is). Afzetmogelijkheden bestaan er reeds vanaf kleine hoeveelheden. De richtlijn voor verplichte scheiding ligt bij een gemiddelde hoeveelheid van 40 kg per week. Vaak kan het zinvol zijn om het schroot in meerdere stromen te scheiden, waarbij met name het gescheiden aanbieden van stromen met een hoge waarde zoals koper, aluminium e.d. aanbevolen wordt. Hetzelfde geldt voor elektriciteitskabels. Metalen verpakkingen waar verfresten of andere chemicaliën in hebben gezeten dienen, om als metaal te kunnen worden afgevoerd, goed leeg te zijn. In het andere geval dienen ze als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

Hoe
Metalen kunnen of velerlei wijze worden ingezameld, variërend van het los opslaan en afvoeren en het opslaan in oude vaten en rolemmers tot aan de inzameling via grotere rolcontainers, afzetcontainers en andersoortige containers en bakken. Feitelijk bestaan er niet echt standaardmiddelen voor de inzameling van metaal en bedrijven blijken in de praktijk dan ook over een grote diversiteit aan inzamelmiddelen te beschikken. De creativiteit van de bedrijven en de acceptatiecriteria van de inzamelaar bepalen over het algemeen welke inzamelmethode in welke situatie wordt toegepast. Komen in uw organisatie grotere hoeveelheden blik en blikjes vrij, dan kan huur of aanschaf van een blikpers lonend zijn. Hiermee wordt het volume van de afvalstroom aanzienlijk gereduceerd, waardoor minder ledigingen dienen plaats te vinden en u dus op termijn het nodige geld kunt besparen.

Kosten en baten
Schroot heeft in zijn algemeenheid een positieve waarde, waardoor het gescheiden aanbieden voor uw bedrijf financieel zeker interessant kan zijn. Het loont bovendien vrijwel altijd de moeite verschillende metaalstromen van elkaar te scheiden en als zodanig aan te bieden. Hoe beter de verschillende metalen worden gescheiden, hoe hoger de opbrengst. Op gemengd schroot krijgt u niet altijd geld toe; wel wordt deze afvalstroom vaak kosteloos bij u opgehaald. Mede omdat metaalafval een zware afvalstroom is en/of veel volume inneemt (verpakkingen), kunt u naast de (eventuele) vergoeding die u krijgt voor uw metaalafval, bij scheiding ook een interessante besparing realiseren op de kosten voor de afvoer van uw restafval.

Enkele tips

  • Beloon de medewerkers voor de scheiding van het metaal door (een deel van) de inkomsten aan hen terug te sluizen. De praktijk wijst uit dat dit een hoog scheidingsresultaat kan opleveren, waardoor u minder duur restafval hoeft af te voeren.
  • Metaalafval komt bij veel bedrijven vrij (al dan niet in kleine hoeveelheden), dus ook bij de bedrijven die bij u in de buurt liggen. Gezamenlijke afspraken met de inzamelaar of een daadwerkelijk collectieve inzameling kan diverse voordelen opleveren.
< Terug naar de afvalkaarten
Gelijktijdig met papier
Bespreek met uw inzamelaar voor oud papier (of met een andere inzamelaar) of deze gelijktijdig met het papier ook het gescheiden kunststofafval kan meenemen; in de praktijk blijkt deze mogelijkheid al door een groot aantal bedrijven en inzamelaars te zijn opgepakt.