GFT is al het (organisch) afval van ongekookte groente, fruit, gekookt keukenafval en etensresten en het kleinschalige afval afkomstig van de tuin (zoals bladeren, gras e.d.). De fractie gekookt keukenafval en etensresten in het GFT wordt ook wel aangeduid als swill. Swill werd tot voor kort vaak als aparte afvalstroom benoemd, maar wordt tegenwoordig als integraal onderdeel van GFT beschouwd. Groenafval tenslotte, is afval vrijkomend bij het onderhoud van tuinen en perken in en rondom het bedrijfsgebouw. Het betreft hier met name het wat grootschaliger houtafval, zoals takken, boomstronken e.d. Voor groenafval geldt dat dit met name vrijkomt bij – en afgevoerd wordt door – hoveniersbedrijven e.d.

Waarom?
Het gescheiden GFT wordt voor het gr deel in composteer- en vergistingsinstallaties omgezet tot compost. Het biogas dat bij de vergisting van GFT vrijkomt kan worden ingezet als groene energiebron. Voor de component swill bestaan naast verwerking tot compost (beperkte) mogelijkheden voor verwerking tot huisdiervoeder (feitelijk alleen bij grote hoeveelheden procesafhankelijk swill dat geconditioneerd vrijkomt). Groenafval kan (na versnippering en bewerking) bijvoorbeeld hergebruikt worden als bodembedekker, (stal-)strooisel, compost en kattenbakkorrels. Daarnaast kan het worden verbrand, in toenemende mate ten behoeve van energieopwekking.

De plaatsen waar GFT in het algemeen vrijkomt, zijn de keuken en de kantine van uw bedrijf. Zeker bij keukens en kantines van enige omvang komt GFT voor scheiding in aanmerking. Het gescheiden houden van GFT (klokhuizen, fruitschillen, broodkorsten, e.d.) op de werkplek zal niet snel verplicht worden gesteld. De richtlijn voor een verplichte afvalscheiding ligt bij 200 kg per week. In onderstaande tabel is aangegeven wat wel en niet onder GFT wordt verstaan. Deze lijst is ook te vinden op de (primair voor huishoudens bedoelde) sticker ‘Groente-, fruit- en tuinafval apart’, welke u bij het Ministerie van VROM kunt krijgen. ootste

GFT-afval

• Groente- en fruitafval
• Aardappelschillen
• Gekookte etensresten
• Vis- en vleesresten (incl. graten, schelpen en botjes)
• Notendoppen en eierschalen
• Gestold vet
• Theezakjes, filterzakjes met koffiedik
• Keukenpapier
• Klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
• Onkruid
• Bloemen en kamerplanten
• Mest van kleine huisdieren (cavia’s en konijnen), met stro
• Kattebakkorrels met milieukeur
Geen GFT-afval

• Kattenbakkorrels zonder milieukeur
• Melk- en vruchtensappakken
• Plastic en pedaalemmerzakken
• Hout en dikke takken
• As uit asbak en de open haard
• Vogelkooizand
• Stofzuigerzakken en hun inhoud
• Honden- en kattenharen
• Luiers
• Zand

Groenafval dient u bij voorkeur via het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het groenbeheer af te voeren. In dat geval is de scheiding van het afval hun verantwoordelijkheid. Bij deze bedrijven is scheiding al vanaf kleine hoeveelheden mogelijk. Beschikt u zelf over kleine hoeveelheden groenafval, neem dan contact op met de gemeente of inzamelaar van GFT over de mogelijkheden die zij bieden voor een gescheiden afvoer. Zijn die mogelijkheden niet aanwezig, dan zal scheiding van u meestal niet verlangd worden. Voor groenafval geldt eveneens een richtlijn voor verplichte scheiding van 200 kg per week.

Hoe
Bij het gescheiden houden en opslaan van GFT dient u rekening te houden met de eventuele hygiëne-eisen die aan uw bedrijfsvoering worden gesteld (bijvoorbeeld in het kader van HACCP). Speciaal daarvoor ontwikkelde, goed afsluitbare containers zorgen ervoor dat u in de warme periodes van het jaar minder last heeft van hinderlijke geuren. Veel gebruikte inzamelmiddelen zijn de bekende rolemmers (al dan niet met composteerbare binnenzak) en de met een draaideksel afsluitbare GFT-tonnen. Ook stapelbare dozen met afsluitbare binnenzak behoren momenteel tot de inzamelmogelijkheden. Niet alle inzamelaars en verwerkers hanteren dezelfde regels voor wat wel en wat niet GFT is. Vraag daarom altijd uw inzamelaar wat in een bepaald inzamelmiddel mag worden gedeponeerd. Tenslotte kunt u net als burgers ook zelf het GFT composteren middels een compostton. Het dient daarbij wel te gaan om relatief kleine hoeveelheden (vanaf 5 m³ heeft u namelijk al een afvalstoffenvergunning nodig). U mag geen gebruik maken van de GFT-bakken die door de gemeente zijn geplaatst ten behoeve van huishoudens, tenzij u met uw gemeente tot andere afspraken kunt komen. Voor de gescheiden inzameling van het groenafval dat niet reeds door hoveniersbedrijven wordt afgevoerd, kunt u in overleg met uw inzamelaar gebruik maken van de reguliere GFT-containers of andere containers. Ook een losse afvoer is in sommige gevallen mogelijk.

Kosten en baten
De afvoerkosten van GFT zijn iets lager dan die van ongescheiden bedrijfsafval. Bij voldoende hoeveelheden en afzetmogelijkheden, kan het gescheiden houden van GFT u een gering kostenvoordeel opleveren. De kosten voor de afvoer van groenafval kunnen, afhankelijk van de verwijderingsroute, variëren van nagenoeg gratis tot het bedrag dat betaald dient te worden voor de afvoer van GFT. .

Enkele tips

  • Zorg er bij het (beter) scheiden van het GFT en groenafval zoveel mogelijk voor dat u de inhoud van uw restafvalcontainer verkleint of beter nog de ledigingsfrequentie hiervan naar beneden brengt. Alleen dan kunt u een gering kostenvoordeel behalen. Indien er sprake is van de afvoer van restafval op gewichtsbasis, dan dalen de kosten overigens automatisch bij een betere scheiding.
  • Plaats GFT-containers zoveel mogelijk uit de zon en zorg voor een regelmatige reiniging; hierdoor kan geuroverlast worden voorkomen.
< Terug naar de afvalkaarten
Belonen
Beloon de medewerkers voor de scheiding van het metaal door (een deel van) de inkomsten naar hen terug te sluizen. De praktijk wijst uit dat dit een hoog scheidingsresultaat kan opleveren, waardoor u minder duur restafval hoeft af te voeren.