Gevaarlijke afvalstromen die bij veel bedrijven vrijkomen zijn onder andere TL-buizen, verf, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, asbest, accu’s, batterijen, etc.

Waarom?
Gevaarlijke afvalstoffen worden in zijn algemeenheid apart gehouden in verband met de risico’s voor veiligheid en gezondheid. Ook worden gevaarlijke afvalstoffen apart gehouden om hergebruik mogelijk te maken. Gevaarlijke afvalstoffen die niet hergebruikt kunnen worden, worden verbrand in speciaal daarvoor bestemde ovens.

U bent verplicht gevaarlijke afvalstoffen altijd gescheiden te houden en gescheiden af te geven. Welke afvalstoffen dit zijn, is vastgelegd in de Regeling ‘scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen’. Voor de categoriën gevaarlijke afvalstoffen in de onderstaande tabel geldt dat deze niet gemengd mogen worden met andere categoriën gevaarlijke afvalstoffen òf met nietgevaarlijke afvalstoffen*. U kunt het beste met uw inzamelaar overleggen over de wijze waarop u het gevaarlijke afval aanbiedt.

* Europese afvalstoffenlijst (Eural) is inmiddels vastgesteld en vervangt per 1-1-2002 het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA). Zie voor meer informatie www.minvrom.nl.

Hoe
De voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen te gebruiken middelen dienen te voldoen aan een aantal veiligheidscriteria. Bovendien moeten de opslagmiddelen in sommige gevallen worden geëtiketteerd. Overleg daarom dus altijd met uw inzamelaar of gemeente over de te gebruiken middelen (bijvoorbeeld chemobox, het in de oorspronkelijke verpakking houden, etc.). Zij kunnen u zeker helpen bij het vinden van een oplossing op maat. Let wel, niet elke inzamelaar is gerechtigd om gevaarlijk afval in te zamelen. Neem bij twijfel daarom contact op met het LMA of de milieuafdeling van provincie of gemeente.

Kosten en baten
Het gescheiden inzamelen en afvoeren van gevaarlijk afval brengt over het algemeen extra kosten mee, vanwege de inzamelmiddelen die hiervoor nodig zijn en de hogere verwerkingskosten van gevaarlijk afval. Gevaarlijk afvalstoffen die kunnen worden hergebruikt kunnen over het algemeen voor een lager tarief worden afgevoerd, dan afvalstoffen die hier niet voor in aanmerking komen.

Enkele tips

  • Asbest wordt doorgaans door uw aannemer afgevoerd. Het slopen en verwijderen van asbest moet u in de meeste gevallen opdragen aan een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. In de overige gevallen kunt u bij de gemeente of een andere inzamelaar informeren hoe dit afval af te voeren. Voor sloop en verwijdering van asbest bestaan aparte voorschriften. Zie voor meer informatie de brochure Asbest in bedrijven en instellingen (zie onder verdere informatie).
  • Ook vanuit kostenoogpunt is het van belang dat u geen gevaarlijk afval bij het niet-gevaarlijke deponeert. De gehele partij kan dan namelijk als het veel duurder te verwerken gevaarlijk afval worden aangemerkt. Andersom dient u vanuit kostenoogpunt ook zoveel mogelijk te voorkomen dat niet-gevaarlijk afval bij gevaarlijk afval terecht komt.
< Terug naar de afvalkaarten
Op maat
Bij grote hoeveelheden kan aanschaf of huur van een eigen glasbak (met bijvoorbeeld een specifieke afmeting, een grote opening en/of een verrijdbaar onderstel) interessant zijn.