Steenachtig materiaal (of puin) is de belangrijkste component (± 75%) van bouw- en sloopafval. Het gaat daarbij met name om harde puinsoorten zoals stukken metselwerk, beton, tegels, etc. Gips en cellenbeton vallen onder de categorie ‘zacht puin’. Bij de verwijdering (en de daarbij behorende bepaling van de verwerkingskosten) worden de verschillende puinstromen vaak ingedeeld op basis van vervuilingsgraad en/of op basis van het gewicht per volumeeenheid. Bouw- en sloopafval wordt in veel gevallen door uw aannemer of bouwbedrijf afgevoerd, maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat u zelf belast wordt met de inzameling en afvoer van deze stroom.

Waarom?
Harde puinsoorten kunnen na sortering, breking en eventuele reiniging onder andere worden ingezet ten behoeve van de productie van nieuw beton en als ophogings- en funderingsmateriaal voor bijvoorbeeld de wegenbouw. Gips kan in toenemende mate apart worden ingezameld ten behoeve van producthergebruik (zie ook ‘verdere informatie’). Ook bij de andere zachte puinsoorten bestaan mogelijkheden voor producthergebruik. Zachte puinsoorten kunnen in beperkte mate ook worden ingezet ten behoeve van de bovengenoemde toepassingen voor harde puinsoorten. Het scheiden aan de bron draagt bij aan een optimale mate van hergebruik, een lage verontreinigingsgraad en een gunstig prijskaartje. Voor met name de kleinere stromen die niet aan de bron kunnen worden gescheiden geldt dat nascheiding bij gespecialiseerde sorteerders plaatsvindt om op die manier tot een optimaal hergebruikspercentage te kunnen komen.

De regels voor het scheiden van puin e.d. verschillen per gemeente. Op grond van de woningwet is de gemeente verplicht bouwen en slopen te regelen in een gemeentelijke bouwverordening. Bij een hoeveelheid sloopafval van meer dan 10 m³ stelt de gemeente een sloopvergunning op, waarin scheidingsregels opgenomen zijn. Bij aanwezigheid van asbest is een sloopvergunning altijd verplicht. Bouw- en sloopafval moet als totale stroom altijd zoveel mogelijk gescheiden worden ingezameld, tenminste in de fracties asbest, gevaarlijk afval (kitspuiten, verfresten, etc.) en overig afval. Daarnaast is het bij wat grotere hoeveelheden ook zinvol om de diverse componenten van het bouw- en sloopafval (waaronder puin) apart aan te bieden. Dit verhoogt de mogelijkheden voor hergebruik, maar biedt ook kansen voor een aantrekkelijke kostenbesparing. De richtlijn voor een verplichte scheiding van puin ligt bij incidentele hoeveelheden groter dan 1 m³. Naast de verplichtingen vanuit overheidswege, gelden ook vanuit de inzamelbranche beperkingen ten aanzien van het in het restafval deponeren van steenachtig materiaal. Dit vanwege de schade die deze stroom kan aanbrengen aan het inzamelvoertuig (dit is met name bij het gebruik van rolcontainers het geval).

Hoe
Bouw- en sloopafval en dus ook puin, moet worden afgevoerd naar:

  • Een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ter sortering of ter verwerking te ontvangen.
  • Een depot dat bevoegd is deze afvalstoffen tijdelijk op te slaan.
Gemeenten accepteren als regel slechts bouwen sloopafval van particulieren. Veel gemeenten hebben milieustations voor de inname van dergelijk afval. Voor het afval van bedrijven zijn gemeenten niet zorgplichtig, deze dienen zich via een inzamelaar van bouw- en sloopafval te ontdoen. Inzamelaars van bouwen sloopafval bieden hiervoor middelen aan als afzetcontainers, containerbakken, speciale vaten of big-bags. Sommige bouwbedrijven hebben reeds inzamelmiddelen ontwikkeld bestaande uit meerdere compartimenten, waardoor stromen zoals puin, hout en kunststoffen eenvoudig van elkaar gescheiden kunnen worden, zonder dat dit veel ruimte kost. Het is over het algemeen niet toegestaan om voor de inzameling van puin gebruik te maken van rolcontainers in verband met de eerdergenoemde problemen met het inzamelvoertuig.

Kosten en baten
Door het verschil in verwerkingskosten tussen puin en restafval liggen de totale inzamelingskosten voor puin aanzienlijk lager dan de inzamelingskosten voor dit restafval. Voor puin liggen die kosten rond € 70,–/m³ terwijl de inzamelingskosten voor restafval meer dan het dubbele kunnen bedragen. Hierdoor kan met de scheiding van deze stroom zeker een interessant kostenvoordeel worden behaald, vooral als de kosten voor verwijdering gebaseerd zijn op gewicht in plaats van op volume. Wel dient rekening te worden gehouden met de kosten voor extra inzamelmiddelen en ledigingen.

Enkele tips

  • Verontreinigingen in de afvalstroom kunnen de mogelijkheden voor hergebruik belemmeren, waardoor hogere kosten voor de afvoer van de afvalstroom dienen te worden gemaakt. Aandacht voor het voorkomen van deze verontreinigingen tijdens of zelfs voor het sloopproces heeft dus een kostenbesparend effect. Zo kunnen bijvoorbeeld door selectief te slopen veel verontreinigingen worden voorkomen.
  • Neem contact op met uw afvalinzamelaar of met uw gemeente om te informeren hoe u zich van het bouw- en sloopafval kunt ontdoen.
< Terug naar de afvalkaarten
Belonen
Beloon de medewerkers voor de scheiding van het metaal door (een deel van) de inkomsten naar hen terug te sluizen. De praktijk wijst uit dat dit een hoog scheidingsresultaat kan opleveren, waardoor u minder duur restafval hoeft af te voeren.